Historické památky

V blízkém okolí chalupy se nachází několik zajímavých historických památek.

Asi neznámější památkou je jeden z našich nejnavštěvovanějších hradů Pernštejn (15 km). Tento mimořádně zachovalý středověký hrad se již bezmála 8 století tyčí na skále nad Nedvědicemi a při jeho prohlídce snadno zapomenete, že se nacházíte ve 21. století. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století. Více informací najdete na https://www.hrad-pernstejn.cz/cs

Zřícenina hradu Zubštejn (12 km) se nachází na strmém kopci a tvoří dominantu krajiny v okolí Pivonic. Zřícenina hradu je poměrně zachovalá. Dochována jsou dokonce i některá patra paláce. Obvod hradu je dobře patrný a místy jsou zde i několikametrové zdi. Zachovalá je též studna. Hrad je volně přístupný v krásné přírodě a nabízí i výhledy do krajiny. Zřícenina Zubštejna je nejmohutnější v celém okolí a patří mezi nejkrásnější cíle jakéhokoliv výletu. Do dnešních dnů se dochoval zbytek paláce se čtyřmi klenutými místnostmi a část vstupní věže, k jejíž bráně vedl padací most.

Jeskyně Blanických rytířů (13 km) – Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií. Nachází se nedaleko města Kunštátu, na kraji obce Rudka, v nitru kopce nazvaného Milenka. Tvůrcem tohoto jedinečného díla byl Stanislav Rolínek, čalouník a nadaný sochař samouk, ale bohužel také člověk nemocný tuberkulózou plic. Jeho prvotinou byly zdařilé sochy husitských bojovníků, které vytesal do skal nedaleko svého rodiště netradičním nářadím – hasičskou sekyrkou a půlkou nůžek na stříhání ovcí. Rolínek přišel do Kunštátu v roce 1928 a první dílo, které zde vytvořil, byla velkolepá socha našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. V tehdejší době se tato 14 m vysoká socha označovala jako největší ve střední Evropě. Dnes zde již uvidíte pouze obrovské boty na podstavci, socha Masaryka byla totiž za II. světové války na základě udání zničena. Rolínek pokračoval ve své tvorbě. Jako ateliér mu posloužily pískovcové skály, do kterých dělníci vyhloubili jeskyni a on zde vytvořil bájné blanické rytíře. Vůdčí postavou je jezdecká socha svatého Václava, stojící uprostřed spícího vojska. Vchod do nitra hory hlídá mohutný kamenný lev. Dílo, na kterém autor začal pracovat na počátku třicátých let minulého století, už nikdy nedokončil. Smrt jej odvedla od práce v největším tvůrčím rozmachu. Jeho blanické rytíře si ročně prohlédnou tisíce návštěvníků. Více informací najdete na https://www.rudka.cz/jeskyne

Klášter Porta Coeli (brána nebes) je památkově chráněn a v roce 2010 byl prohlášen národní kulturní památkou České republiky. Je jediným fungujícím ženským cisterciáckým klášterem v ČR. Založení kláštera cisterciaček zvažovala Konstancie Uherská společně se svým manželem, králem Přemyslem Otakarem I. K realizaci této myšlenky však došlo až po Přemyslově smrti v roce 1230. Prvních 12 sester do klášterního provizoria zřejmě přišlo v roce 1232. V roce 2019 v něm podle řehole sv. Benedikta žily čtyři sestry.  V červenci 2019 byl za účasti představitelů cisterciáckého řádu v areálu kláštera slavnostně otevřen pivovar. Název pivovaru - Vorkloster - odkazuje na německý překlad názvu obce Předklášteří. Návštěvníci mohou ochutnat pivo přímo v areálu kláštera. Více informací najdete na https://www.portacoeli.cz/

V jihovýchodním cípu Čech, 18 km od Prosetína, na kopci nad městečkem Svojanov stojí hrad, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Hrad Svojanov je jeden z nejstarších českých královských hradů, který bývá nazýván též „vilou českých královen". Hrad Svojanov založil kolem roku 1224 královský purkrabí Svéslav z Bořitova. Hrad tehdy plnil účel strážní pevnosti, zajišťoval ochranu nad zemskou obchodní stezkou spojující Brno s Litomyšlí a zároveň střežil historickou zemskou hranici mezi Moravou a Čechami. Hrad tedy byl velmi pevný. Jeho dominantu dodnes tvoří válcová věž zvaná hláska. Hrad obepíná mohutná hradba, jejíž síla zdiva dosahuje místy až 8 m. Původní raně gotický palác se dodnes dochoval ve zdivu nynějšího paláce empírového.

Kostel svatého Michaela - Vítochovský románský kostelík u Bystřice nad Pernštejnem je jeden z nejstarších kostelů na Moravě. Podle pověstí na jeho místě dříve stávalo pohanské pohřebiště. Nejpozoruhodnější v kostele jsou jeho malby. Výjevy zobrazují Vjezd do Jeruzaléma, Poslední večeři Páně, Ježíšovo umučení a zmrtvýchvstání i výjevy z Kristových pašijí. Najdete zde také malby Panny Marie a archanděla Michaela, kterému je kostelík zasvěcen.

Římskokatolický kostel svatého Václava ve Zvoli tvoří dominantu místní návsi. Jeho podoba pochází z let 1713–1717, kdy proběhla přestavba původního gotického kostelíka z počátku 14. století podle projektu Jana Blažeje Santiniho Aichla. Barokně přestavěný kostel má půdorys řeckého kříže a je vymezen geometrickou osnovou složenou z kružnic opsaných a vepsaných základovému čtverci. Dominantou střechy je lucerna modelovaná v symbolice knížecí čapky jako atributu patrona chrámu.

Dále určitě stojí za návštěvu zřícenina hradu Pyšolec (12 km), který zpustl již ve druhé polovině 15. století, zřícenina gotického hradu Dalečín (23 km), který se po husitských válkách stal doupětem loupežníků nebo zřícenina hradu Aueršperk (15 km).